Vragen? Neem contact met ons op!

078 69 184 05
Thuis
Ziekenhuis
Verpleeghuis / zorginstelling
Elders in Nederland
Buitenland
Afspraak regelgesprek
Laatste verzorging overledene
Opbaring
Donatie / obductie
thuis
Huisarts

Bij een overlijden thuis moet eerst de huisarts / huisartsenpost gebeld worden. De arts zal eerst het overlijden officieel vaststellen en schrijft een verklaring van overlijden uit.  Zodra deze verklaring beschikbaar is, kunnen wij u ondersteunen bij de uitvoering van de eerste praktische handelingen, zoals bijvoorbeeld de laatste verzorging van de overledene.

Buiten kantooruren

Als in de thuissituatie het overlijden laat in de avond of in de nacht plaats vindt, kunt u ons, nadat de huisarts is geweest, altijd bellen. Wij zijn 24/7 bereikbaar via ons hoofdnummer. Tijdens de telefonische melding van het overlijden wordt in overleg met u  voorgesteld wat de juiste gang van zaken is. 

Bijzondere situatie

Er zijn bijzondere overlijdenssituaties waarbij snel en adequaat gehandeld moet worden. Wij zullen daarop acteren. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie, waarbij de overledene op een ongebruikelijke plaats in (of buiten) het huis op de grond ligt. Of een situatie waarbij veel vocht- of bloedverlies is geweest. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

ziekenhuis
Het overlijden melden

Ook als het overlijden in een ziekenhuis plaatsvindt is het raadzaam om op korte termijn contact met ons op te nemen. Ook al moeten er nog diverse dingen in het ziekenhuis geregeld worden en zal u pas op een veel later tijdstip naar huis kunnen gaan. Na de overlijdensmelding kunnen wij met ons team rekening houden met afspraken die wellicht later op de dag gaan plaatsvinden.

De laatste verzorging overledene

In het ziekenhuis wordt vaak alleen volstaan met enkele eerste verzorgende handelingen. Dit vindt plaats in het mortuarium. De uitgebreide verzorging waarbij de overledene wordt gekleed vindt later plaats door ons team. 

Soms is, op verzoek, een uitzondering mogelijk en kan de volledige verzorging in het ziekenhuis plaatsvinden. Daarvoor moet u vooraf schriftelijk toestemming geven. Als u als familie daarbij aanwezig wilt zijn, moet u dit met de verpleegkundige overleggen. Wij hebben daar geen inspraak in. 

Mortuarium

Vaak is de gemiddelde gang van zaken dat u na het moment van overlijden gelegenheid krijgt om in het ziekenhuis nog even bij uw dierbare te kunnen zijn. Wellicht dat er ook nog familieleden onderweg zijn. Na de bespreking van de laatste praktische zaken met de arts of verpleegkundige zal u het ziekenhuis verlaten en naar huis gaan. De overledene wordt daarna naar het mortuarium gebracht waar veelal de eerste verzorgende handelingen plaatsvinden en een tijdelijke opbaring wordt verzorgd.

Wij nemen op een later tijdstip, vaak na ons eerste regelgesprek, contact op met de mortuariumafdeling van het ziekenhuis voor het overbrengen van de overledene. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

verpleeghuis / zorginstelling
Na het overlijden

Ook als een overlijden in een zorginstelling plaatsvindt, zal een arts eerst het overlijden moeten vaststellen. Het kan voorkomen dat dit tijdens nachturen niet wordt gedaan, maar pas bij de start van de dagdienst. In overleg met de verpleging wordt nagegaan of er al wel met de laatste verzorging gestart mag worden.

Laatste verzorging

De laatste verzorging kan gedaan worden door de verpleging van de zorginstelling, een daarvoor aangestelde externe organisatie of door ons als uitvaartverzorging. Dit is per zorginstelling verschillend. 

Opbaring

Het is ook heel verschillend hoe het beleid is ten aanzien van het (tijdelijk) opbaren van de overledene in een zorginstelling. Vaak is het toegestaan om voor een of meerdere dagen de opbaring op de eigen kamer te organiseren. 

Daarentegen kan het ook de regel van de zorgstelling zijn dat op korte termijn na het overlijden de overledene moet worden overgebracht. In deze situatie streven we ernaar om dit te verzorgen met de gekozen kist. Daarvoor hebben we eerst telefonisch overleg waarbij online uit de kistencatalogus een keuze wordt gemaakt. Het is dus een situatie waarbij er een prioriteit wordt gemaakt. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

elders in Nederland
Telefonisch overleg

In het eerste telefonische overleg wordt nagegaan wat de situatie is en wat aan mogelijkheden voor handen zijn. Daarbij wordt  een inschatting gemaakt op basis van wenselijkheid, mogelijkheden en praktische uitvoerbaarheid. 

Thuissituatie elders

Als het overlijden elders in Nederland in een thuissituatie plaatsvindt bij bijvoorbeeld familie of op een vakantieadres, gaat de eerste aandacht uit naar de overledeneverzorging. Afhankelijk van de afstand wordt dit door ons team gedaan of in samenwerking met een collega-onderneming uit de betreffende regio. Als de situatie daarom vraagt kan de overledene tijdelijk naar een  dichtsbijzijnde aula / mortuarium worden overgebracht. 

Ziekenhuis elders 

Als het overlijden plaatsvindt in een zieknhuis ver buiten uw woonplaats geldt dezelfde procedure zoals onder het kopje ziekenhuis  beschreven is. Soms is er de wens dat de overledene op korte termijn naar de eigen thuissituatie wordt overgebracht. In overleg met het ziekenhuis wordt nagegaan wat mogelijk is. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

buitenland
Melding

Bij de melding van een overlijden in het buitenland aan ons wordt eerst goed geïnventariseerd wat er aan informatie bekend is. Soms is dit in de eerste fase nog niet heel veel. Veel informatie zal verstrekt worden door een alarmcentrale van bijvoorbeeld een reisverzekering. 

Vaak stellen we, indien mogelijk, een eerste persoonlijke ontmoeting / gesprek voor met nabestaanden in Nederland of een Skypebeeldgesprek met een van de nabestanden in het buitenland. Daarin worden de  basisgegevens van de overledene verzameld en de te verwachten procedure toegelicht. 

Repatriëring naar Nederland

De repatriëring van een overledene naar Nederland wordt gecoördineerd vanuit een centrale aansturing. Daarom wordt er door de betreffende reisverzekering aan de nabestaanden gevraagd wie de uitvaartverzorger in Nederland is. U kunt dan onze naam en gegevens doorgeven. Wij worden dan (later) op de hoogte gebracht van de aankomsttijd van de overledene in Nederland. Vaak wordt door ons voorgesteld dat de overledene eerst tijdelijk naar onze bedrijfslocatie in Alblasserdam wordt overgebracht.

Geen bindende uitvaartafspraken

Zolang de overledene niet in onze bedrijfslocatie is binnengebracht kunnen er geen bindende afspraken worden gemaakt met betrekking tot een uitvaartdatum. Zeker bij repatriëring vanuit andere werelddelen kan het tijdsverloop hiervan erg onzeker zijn en door allelei redenen moeten worden aangepast. 

Meer informatie

Voor meer (voorbereidende) informatie over een overlijden in het buitenland verwijzen wij u naar de website nederlandwereldwijd

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

afspraak regelgesprek
Regelgesprek aan huis

Naar aanleiding van de overlijdensmelding wordt er in overleg met de familie een afspraak gemaakt. Nieko, Jan of een van onze medewerkers gaat dan naar het adres dat is opgegeven en geeft leiding aan de bespreking. 

Bij drukte

Het kan voorkomen dat er in korte tijd door meerdere families een beroep wordt gedaan op onze dienstenverlening. Waar mogelijk proberen wij zo goed mogelijk onze aandacht te verdelen. Belangrijk daarbij is dat ten alle tijde onze kwaliteitstandaard gewaarborgd moet kunnen blijven. 

Soms wordt voorgesteld om enkele zaken die prioriteit hebben telefonisch kort te bespreken en op een (iets) later moment een persoonlijke ontmoeting te plannen om de overige punten door te nemen. De eerste verzorging van de overledene in de thuissituatie kan meestal wel plaatsvinden, ook al vindt de bespreking later plaats.

Regelgesprek online

De ervaringen vanuit de coronapandemie hebben geleerd dat onlinebesprekingen / videobellen ook tot de mogelijkheden behoren. Hoewel het zijn beperkingen heeft biedt het een goed alternatief in situaties van drukte bij ons als uitvaartverzorging. Ook als nabestaanden op grote afstand of in het buitenland wonen biedt een online bespreking uitkomst. Bij de overlijdingsmelding geven we aan hoe een online bespreking plaatsvindt. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

laatste verzorging overledene
Door medewerk(st)er(s)

Een laatste verzorging van een overledene is iets wat binnen enkele uren na het overlijden moet plaatsvinden. Dit geldt ook als het overlijden 's nachts heeft plaatsgevonden. Bij een overlijden thuis komt er iemand van ons naar u toe om de laatste verzorging te doen. Veelal wordt dit uitgevoerd door onze vaste overledeneverzorgster. Als de situatie daarom vraagt sturen wij een team van twee personen die de zorg zal uitvoeren. Denk hierbij aan:

  • overgewicht van de overledene
  • een moeilijk toegankelijke ruimte
  • het (tijdelijk) moeten verplaatsen van een overledene in huis
Door familie

Vooraf wordt ook altijd aan familieleden gevraagd of ze bij de laatste verzorging aanwezig willen zijn en eventueel mee willen helpen. Een laatste verzorging bestaat normaal gesproken uit wassen, aanbrengen van incontinentiemateriaal, kleden, en haarverzorging. Uiteraard is het ook mogelijk dat een familie de laatste verzorging eerst helemaal zelf doet en dat onze verzorgster op een later afgesproken tijdstip komt voor enkele technische verzorgende handelingen die niet door een familie uitgevoerd kunnen worden. 

Pacemaker / ICD

Als een overledene een pacemaker of een ICD heeft dan zal deze, los van de keuze voor een begrafenis of crematie, door ons verwijderd moeten worden. Bij voorkeur vindt dit plaats voordat de overledene in de kleding wordt opgebaard. Ons verzorgingsteam is geautoriseerd om het verwijderen van een pacemaker te mogen uitvoeren. 

Verkleuring / Toonbaarheid

Af en toe komt het voor dat in verband met een verkleuring in het gezicht van de overledene een speciale verzorgingsbehandeling nodig is. Ook daar zijn materialen en methoden voor om dit niet of minder zichtbaar te maken. Ons verzorgingsteam kan bijvoorbeeld met airbrushtechniek verkleuringen minder opvallend laten zijn. 

Thanatopraxie

Thanatopraxie is een methode om een lichaam tijdelijk te conserveren, zonder dat daarvoor koelingsapperatuur nodig is. Het is een nieuwe, maar inmiddels ook bekende alternatieve methode van een overledene opbaren. Het voordeel is dat sterke (blauwe) verkleuringen, die vaak het gevolg zijn van bepaalde ziektebeelden, verminderen. Aan deze techniek zijn er voor- en nadelen te benoemen. Deze worden zorgvuldig toegelicht en besproken. 

Bij thanatopraxie wordt het bloed uit de aderen voor een groot deel vervangen door een conserverend middel. Hiertoe wordt in een slagader in de lies of de hals de conserveringsvloeistof ingebracht en bloed uit een ader afgevangen. De conserveringsvloeistof die het lichaam maximaal 10 dagen kan conserveren bestaat uit formaline (maximaal 0,5%) in combinatie met zouten en kleurstoffen om een zo natuurlijk mogelijke huidskleur te verkrijgen. 

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

opbaring
Thuisopbaring

Als het praktisch mogelijk is, dan is een thuisopbaring zeker te overwegen. Een thuisopbaring biedt veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. Afhankelijk van de nagelaten wil van de overledene, of wensen van nabestaanden, kan een overledene in een bed, of in een open of gesloten kist worden opgebaard. Afhankelijk van de situatie zal er een bed- of een kistkoeling gebruikt worden. Er kan ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld twee dagen op bed op te baren en daarna nog drie dagen in een kist. 

sdg opbaring kistkoeling

Wij beschikken over meerdere bed- en kistkoelingen. Een bedkoelplaat (zie afbeelding links) is een soort 'schelp' die onder de rug van de overledene wordt aangebracht. Ook bij warm weer is deze koeling toereikend voor de opbaring op bed. Bij een kistkoeling (zie afbeelding rechts) staat de kist op de koelplaat. Door middel van een 'rok' om de kist wordt de koeling aan het oog onttrokken.

sdg opbaring materialen

Indien nodig maken wij bij een thuisopbaring gebruik van onze kamerschermen. Hiermee kunnen we heel eenvoudig een afgescheiden ruimte realiseren, of dingen aan het oog onttrekken. Met behulp van kamerschermen hebben we diverse keren, in bijvoorbeeld een garageruimte van een woning, een keurige opbaarkamer gecreëerd. Met behulp van staande lampen, waarvan het licht gedimd kan worden, brengen we dan de juiste (sfeer)verlichting aan.

Opbaring elders

Uiteraard verzorgen wij opbaringen in de verzorgingshuizen, aula's, uitvaartcentra, verenigingsgebouwen, enz. Hierbij kan, afhankelijk van de situatie ter plaatse, soms ook gebruik gemaakt worden van een zogenaamde '24-uurs kamer'. Als familie krijgt u dan een sleutel van de rouwkamer waardoor u zelf kunt bepalen wanneer en hoe lang een rouwbezoek plaatsvindt.

Bijzondere opbaarlocaties

Wij maken het echter ook mee dat er, vaak naar aanleiding van een persoonlijke herinnering, voor een alternatieve opbaarlocatie gekozen wordt:  zoals een tuinhuis, een atelier of persoonlijke werkruimte, een (voetbal)kantine, enz. In de loop van de jaren hebben we gezien hoe mensen op een voor hen heel waardevolle manier afscheid konden nemen.

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

donatie / obductie

Donatie en opbaren

Orgaan- en weefseldonatie gebeurt na overlijden. Dit betekent dat de overledene niet gelijk thuis of in een aula kan worden opgebaard. Meestal is dit de andere dag al wel weer mogelijk. Wij stemmen met het ziekenhuis af, waar de donatie meestal plaatsvindt,  wanneer de overledene kan worden overgebracht. 

Obductie

Bij obductie wordt de overledenen onderzocht om de oorzaak van het overlijden vast te stellen. Dit kost tijd, waardoor de overledene niet direct vanuit het ziekenhuis kan worden overgebracht. Meestal is dit later op de dag of de volgende dag pas mogelijk.

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Nieko Noordzij

info@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

vul hier een titel in

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Vragen? Direct persoonlijk contact!
Johan Noordzij

johan@sdgdienstenverlening.nl
078 69 184 05

tijd nemen na het overlijden

Bij een overlijden thuis is er niet altijd reden om direct de uitvaartverzorging  te bellen. Als het voor u belangrijk is, kunt u even de tijd nemen om bij de overledene te zijn nadat de huisarts is geweest. Zodra u er behoefte aan heeft, neemt u contact met Noordzij Uitvaartverzorging op.