Religieuze uitvaartdiensten

Uitvaartdienst religieus

Voor mensen die betrokken zijn bij een kerk of een gemeente, is het bij een overlijdenssituatie als vanzelfsprekend, dat de dominee of voorganger wordt gevraagd om invulling te geven aan de uitvaartdienst. Er zijn ook mensen die, om wat voor reden dan ook, wel afstand hebben genomen van een kerk of gemeente, maar niet van het christelijke geloof, en die het daarom belangrijk vinden dat er bij een overlijdenssituatie wel een religieuze dienst gehouden wordt.

Op verzoek: In de loop der jaren hebben we, steeds op verzoek van een familie, tal van religieuze uitvaartdiensten gehouden, in aula's, crematoria en soms ook in een kerkgebouw.

Opbouw: De religieuze uitvaartdienst kan desgewenst opgebouwd worden uit onderdelen zoals lezen uit de Bijbel, een gebed, een overdenking, en/of zingen. In een apart vcorbereidend gesprek met de familie zijn vooraf duidelijk de grenzen bepaald. Ook wordt bijvoorbeeld duidelijk afgesproken welke Bijbelvertaling er gebruikt wordt, en of er wel of geen psalmen, gezangen of andere liederen een plaats krijgen. Hoe de religieuze uitvaartdienst er precies uit komt te zien, daarin zijn wij flexibel. De ene keer zal er gezongen worden, een andere keer volstaat het met luisteren naar een lied via de geluidsinstallatie. Belangrijk is dat het geheel past bij degene van wie op dat moment afscheid genomen wordt.

Orgelspel: Het is ook meerdere keren voorgekomen dat we in een religieuze uitvaartdienst, ook het orgelspel en het begeleiden van de samenzang voor onze rekening hebben genomen.

Eigen geluid: Natuurijk weten wij ons aan te passen aan gewoonten en gebruiken die voor mensen belangrijk zijn. Duidelijk is dat wij ons 'eigen geluid' hebben, en in de verkondiging kan het niet anders of dat zal te merken zijn, maar in uitvaartsituaties gaat het in de eerste plaats om aan te sluiten bij wie de overledene was en hoe hij/zij leefde (en geloof beleefde). Wij krijgen steeds positieve reacties op onze religieuze uitvaartdiensten.

Op de begraafplaats: In aansluiting op de religieuze uitvaartdiensten kan er, indien gewenst, ook nog een afsluitend ritueel op de begraafplaats plaatsvinden. Te denken valt aan het lezen van de zogenaamde 'begrafenisformule', een geloofsbelijdenis, en het bidden van het Onze Vader. Ook dit wordt steeds overlegd.

P.S.: Religie, spiritualiteit en zingeving zijn onderwerpen die al jaren onze persoonlijke interesse en aandacht hebben en waar we ook een vorming in genoten hebben.